Zasady przyznawania patronatu medialnego przez Oddział Terenowy TVP S.A. w Olsztynie

1. Oddział Terenowy TVP S.A. w Olsztynie może objąć patronatem medialnym wydarzenia i przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i społecznym, mające szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności regionu warmińsko-mazurskiego.

2. Patronatem medialnym nie będą obejmowane wydarzenie i przedsięwzięcia:
a) naruszające obowiązujące w naszym kraju prawo i normy obyczajowe,
b) o charakterze komercyjnym, mające na celu jedynie osiągnięcie zysku,
c) mało istotne z punktu widzenia interesu społecznego,
d) organizowane, współorganizowane lub promowane przez konkurencyjne stacje telewizyjne, chyba że zarówno Telewizja Polska S.A., jak i konkurencyjne stacje telewizyjne zgodnie wyrażą chęć wspólnego uczestnictwa w danym projekcie,
e) organizowane przez partie polityczne lub służące promocji partii i ugrupowań politycznych.

3. Podmiot lub osoba fizyczna ubiegające się o patronat, składają wniosek o jego przyznanie w siedzibie Oddziału Terenowego TVP S.A. w Olsztynie, przy ul. Radiowej 24A, bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, faksem na nr (89) 534-75-67, bądź przesyłają wniosek na adres poczty elektronicznej Oddziału Terenowego TVP S.A. w Olsztynie: sekretariat.olsztyn@tvp.pl, nie później, niż na 21 dni przed terminem planowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia. Osoba fizyczna jest zobowiązana dołączyć do wniosku o patronat załączoną poniżej Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Wzór wniosku o objęcie patronatem medialnym Oddziału Terenowego TVP S.A. w Olsztynie wydarzenia lub przedsięwzięcia, znajduje się w załączniku.

5. Dyrektor Oddziału Terenowego TVP S.A. w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku o objęcie patronatem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia, wydaje decyzję o objęciu patronatem, bądź decyzję o odmowie objęcia patronatem tego wydarzenia lub przedsięwzięcia. Oddział Terenowy TVP S.A. w Olsztynie powiadamia o decyzji Podmiot wnioskujący o patronat, w formie pisemnej: pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później, niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji w sprawie patronatu.

6. Od decyzji odmawiającej objęcia patronatem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia przez Oddział Terenowy TVP S.A. w Olsztynie, nie przysługuje odwołanie.

7. Objęcie patronatem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia przez Oddział Terenowy TVP S.A. w Olsztynie, nie jest równoznaczne z deklaracją wsparcia organizacyjnego lub finansowego i nie daje Organizatorowi tego wydarzenia lub przedsięwzięcia prawa do ubiegania się o takie wsparcie.

8. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, objętego patronatem przez Oddział Terenowy TVP S.A. w Olsztynie, zobowiązany jest do:
- zamieszczenia logo TVP OLSZTYN w materiałach informacyjno - promocyjnych (m.in. na plakatach, zaproszeniach i broszurach), związanych z wydarzeniem lub przedsięwzięciem,
- umożliwienia ekspozycji logotypu w miejscach możliwie najlepiej eksponowanych.

9. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, objętego patronatem przez Oddział Terenowy TVP S.A. w Olsztynie, ma obowiązek przedstawienia Oddziałowi Terenowemu TVP S.A. w Olsztynie, do akceptacji, materiałów informacyjno - promocyjnych z umieszczonym logotypem TVP OLSZTYN.

10. Logotyp TVP OLSZTYN znajduje się na stronie internetowej Oddziału Terenowego TVP S.A. w Olsztynie, w zakładce Patronaty – Materiały do pobrania wraz zasadami jego umieszczania.